top of page
180px-Kırklareli_Üniversitesi_logosu.jpg

Uniwersytet w Kırklareli, Turcja

 

Uniwersytet w Kırklareli (KLU) to uniwersytet publiczny, założony w 2007 roku i położony w Kirklareli. Kirklareli, znajdujące się na Bałkanach, niedaleko Stambułu, oferuje studentom spokojną i przyjemną atmosferę
do nauki. Obecnie w 2019 roku, KLU składa się z 3 instytutów, 10 wydziałów, 3 szkół, 7 szkół zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego, oferujących różne kierunki studiów w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu. Programy studiów są zorganizowane zgodnie
z założeniami Deklaracji Bolońskiej. KLU posiada 800 pracowników naukowych, 500 pracowników administracyjnych i około 30 000 studentów. Ponadto uczelnia obejmuje 14 instytutów i ośrodków badawczych, a także ponad 70 klubów studenckich aktywnie działających.

 

Instytut Zdrowia składa się obecnie z 4 katedr, którymi są: Wydział Rozwoju Dziecka, Wydział Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa
i Wydział Położnictwa. Ponadto, uczestnicząc
w życiu społeczności regionu, Uniwersytecki Instytut Medyczny ma kompetencje do podejmowania odpowiedzialnych działań
w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, opieki nad pacjentami i zapewniania odpowiedniego poziomu zdrowia, z głównym celem stania się uznaną instytucją zdrowia na poziomie krajowym i międzynarodowym, a dzięki wykwalifikowanym absolwentom, dąży
do osiągnięcia swoich celów w oparciu o własny potencjał naukowy w perspektywie globalnej. W kontekście programu Erasmus +, KLU podpisał dotychczas umowy międzyinstytucjonalne z ponad 70 uniwersytetami z krajów programu w całej Europie. Oprócz powyższych porozumień zawartych
z krajami członkowskimi programu, nasza uczelnia posiada 15 umów międzyinstytucjonalnych z krajami partnerskimi spoza kontynentu europejskiego.

 

http://www.klu.edu.tr/

https://www.aile.gov.tr/ankara

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Turcja

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej nadzoruje politykę społeczną dotyczącej rodziny, kobiet, dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych. Dyrekcje regionalne świadczą usługi socjalne zgodne z politykami w Turcji. W ramach Ministerstwa utworzono prowincjonalne Dyrekcje
ds. Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej. Regionalna Dyrekcja ds. Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej w Ankarze została utworzna w 1983 roku. Do jej zadań należy: opracowywanie i wdrażanie polityk związanych z pomocą socjalną i solidarnością na poziomie lokalnym, ochrona struktury rodziny, oferowanie pomocy społecznej i działań solidarnościowych na rzecz dzieci, zapobieganie dyskryminacji kobiet, stosowanie wszelkiego rodzaju środków ostrożności i rozwiązań dla osób niepełnosprawnych i starszych, podejmowanie środków ostrożności w celu ochrony rodzin  weteranów i męczenników niesprawiedliwego traktowania i deprywacji, organizowanie działań pomocowych dla osób potrzebujących ochrony i pomocy społecznej, podejmowanie niezbędnych środków w celu ochrony integralności rodziny oraz koordynowanie i planowanie współpracy między innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Posiada 5100 pracowników (pracownicy socjalni, nauczyciele, psychologowie, socjolodzy, statystycy, pedagodzy, pielęgniarki, specjaliści od mediów, trenerzy) oraz 36 instytucji stowarzyszonych (dla dzieci, młodzieży, osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych i wszystkich grup defaworyzowanych).

apec-e1512028221633.png

APEC Education and Consulting

APEC jest przedsiębiorstwem edukacyjnym, które koncentruje się głównie na Kształceniu Umiejętności XXI Wieku, projektowaniu programów edukacyjnych, opracowywaniu standardów zawodowych poprzez różne analizy, prowadzeniu szkoleń i zarządzaniu projektami europejskimi. APEC ma 8 pracowników składających się z badaczy, szkoleniowców i ekspertów projektowych.

 

Od 2000 roku zespół APEC prowadzi szkolenia dla grup dydaktycznych i osób dorosłych w różnych dziedzinach na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oferuje także doradztwo psychologiczne i sesje rehabilitacyjne dla osób indywidualnych lub małych grup.

www.apecdanismanlik.com.tr

IMG_9972.JPG

Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) jest niepubliczną uczelnią wyższą, założoną w 2001 roku. WSEI oferuje pełne programy studiów wyższych w różnych dyscyplinach naukowych. Z ponad 6 000 studentów (w tym ok. 80% słuchaczy zaocznych), WSEI jest rozpoznawalną w całym kraju uczelnią, wykazującą zaangażowanie we współpracę z organizacjami i instytucjami UE w celu wspierania edukacji, szkoleń i badań.

 

Według ogólnopolskiego rankingu „Perspektywy” z 2017 - WSEI zajmuje 1 miejsce wśród uczelni niepublicznych w regionie oraz 18 miejsce na liście ogólnopolskiej. Od 6 lat WSEI regularnie otrzymuje certyfikat „Szkoła Liderów” wydawany przez Fundację Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. WSEI zapewnia wyjątkowe doświadczenie edukacyjne, poprzez szereg kursów zawodowych / programów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, z takich dziedzin jak m.in. ekonomia, zarządzanie, informatyka, poparte silnymi działaniami w dziedzinie badań naukowych i transferem wiedzy (Centrum Informatyki i Bezpieczeństwa Transportu).

www.wsei.lublin.pl

IMG_9971.JPG

Municipiul Fagaras

GMINA MIEJSKA FAGARAS jest jednostką administracyjno-terytorialną zorganizowaną i działającą na zasadach decentralizacji, autonomii lokalnej, decentralizacji usług publicznych, uprawnień władz samorządowych, praworządności i konsultacji obywatelskich w rozwiązywaniu problemów o szczególnym znaczeniu.

 

Z administracyjnego punktu widzenia miejska gmina Fagaras należy do hrabstwa Brasov, które znajduje się w centrum terytorium Rumunii, a miasto Fagaras jest drugim co do wielkości miastem w kraju.

 

Status jednostki administracyjnej Fagaras uzyskał w lipcu 1979 r.

 

Gmina Miejska Fagaras i Miejski Szpital Fagaras im. „Dr. Aurel Tulbure” wspólnie opracowują plany środowiskowych usług medycznych na poziomie lokalnym, angażując wszystkie instytucje i elementy, które wpływają lub mogą wpływać na wsparcie społeczne i medyczne, monitorując jednocześnie realizację gminnych planów pomocy społecznej i medycznej.

www.primaria-fagaras.ro

IMG_9973.JPG

Sinergia Societa Cooperativa Sociale,Italy

 

Sinergia Società Cooperativa Sociale jest organizacją non-profit założoną w Bitonto (w Apulii, południowe Włochy) w 2009 roku. Personel Sinergii składa się z 10 profesjonalistów i jest aktywny w dziedzinie uczenia się przez całe życie, aktywnego starzenia się, integracji społecznej i zawodowej młodzieży i grupy docelowe szczególnie wrażliwe.

 

Wykonywane czynności to:

• Monitorowanie i informowanie lokalnych interesariuszy o możliwościach oferowanych przez Unię Europejską; • Promowanie i wspieranie udziału podmiotów lokalnych w działaniach europejskich, krajowych i lokalnych, prezentowanie projektów zgodnie z metodologią UE; • Rozpowszechnianie kultury europejskiej w kontekście lokalnym i podnoszenie świadomości na temat koncepcji obywatelstwa europejskiego;

• Rozpoczęcie stałego i konstruktywnego dialogu z instytucjami UE; • Docenianie inicjatyw, pomysłów i lokalnych projektów poprzez możliwości wspólnotowe; • Ułatwianie udziału podmiotów lokalnych w politycznym i wspólnotowym procesie instytucjonalnym; • Promowanie mobilności młodych ludzi jako okazji do przyczynienia się do tworzenia tożsamości europejskiej poprzez różne doświadczenia; • Promowanie osobistego i społecznego rozwoju młodych ludzi poprzez europejskie możliwości • Wspieranie międzynarodowych sieci, europejskich partnerstw i wymiany dobrych praktyk; • Poprawa konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw i wspieranie innowacji; • Zapewnianie szkoleń i wskazówek dotyczących programów i możliwości dla młodych ludzi promowanych przez Unię Europejską i Radę Europy w dziedzinie edukacji, szkoleń, mobilności i obywatelstwa; • Zapewnianie szkoleń na temat ułatwionych możliwości finansowania rekrutacji i samozatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji.

 

Sinergia jest zaangażowana w kilka projektów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. W szczególności Sinergia należy do LegaCoop Puglia, regionalnego zrzeszenia przedsiębiorstw spółdzielczych; jeden z naszych członków jest referentem w programach integracji zawodowej spółdzielni socjalnych w tej sieci.

www.sinergiasociale.it

IMG_9969.JPG

Marie Curie Association, Bulgaria

STOWARZYSZENIE MARIE CURIE - MCA, ODDZIAŁ SMOLYAN jest organizacją pozarządową reprezentującą osoby niepełnosprawne, której działalność jest w pełni skierowana do osób niepełnosprawnych i seniorów (55+). Oddział powstał w 2015 roku w Smolanie jako część Stowarzyszenia Marie Curie-MCA Bułgaria i do tej pory w swoich działaniach edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych angażował ponad 7000 beneficjentów rocznie. Zespół MARIE CURIE ASSOCIATION - MCA, BRANCH SMOLYAN zarządzał i koordynował kilka projektów krajowych i międzynarodowych. Ich dotychczasowe działania związane są z: nowatorskimi programami kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnymi z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy w aspekcie europejskim (metodą VISAGE RNIB); Elastyczne programy wspomagające rozwój zawodowy młodzieży i osób z grup defaworyzowanych, takie jak mentoring i coaching osób niepełnosprawnych, instrumenty atrakcyjnej i skutecznej autoprezentacji przed potencjalnymi pracodawcami; Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w celu zachęcenia ich do samodzielnego życia; Możliwość udziału w szkoleniach i praktykach zawodowych na poziomie międzynarodowym; Szkolenia dla profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi w ścisłym związku z podnoszeniem jakości ich pracy; Współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacjami kształcenia zawodowego, uniwersytetami i innymi instytucjami na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym; Opracowanie ram walidacji dla oceny osiągnięć osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych; Innowacyjne podejście do realizacji procesu szkoleniowego, włączone do Systemu ODL dla elastycznych i dostępnych szkoleń, opartych na współczesnych badaniach i metodach szkolenia zawodowego i edukacyjnego. W wyniku tych działań powstała rozległa sieć partnerów, takich jak uniwersytety, władze lokalne i krajowe, instytucje szkoleniowe oraz ogólnoeuropejskie organizacje użytkowników. STOWARZYSZENIE MARIE CURIE - MCA, ODDZIAŁ SMOLYAN ma również bliskie powiązania z sektorem biznesowym poprzez sieć pracodawców liczącą ponad 100 członków oraz dobrą współpracę z użytkownikami końcowymi (osoby niepełnosprawne i seniorzy), która zapewni konieczną, fachową wiedzę do realizacji projektu w regionie Rodopi i Bułgarii.

www.marie-curie-bg.org

unnamed.png

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uniwersytet Çanakkale Onsekiz Mart (COMU) ze ilością 49791 studentów, jest jednym z najbardziej konkurencyjnych uniwersytetów w Turcji i wciąż poszukuje utalentowanych ludzi, którzy odegrają znaczącą rolę w jego przyszłości. COMU to nowoczesny uniwersytet publiczny, dążący do światowej klasy doskonałości akademickiej. Renoma i popularność COMU w Turcji opiera się na wysokiej jakości doświadczeniu w nauczaniu, które oferuje swoim studentom. W COMU będziesz pracować z dobrze wykwalifikowaną, inteligentną, oddaną kadrą akademicką, która zachęca do samorozwoju, aby pomóc studentom odnosić sukcesy po ukończeniu studiów. Na naszej uczelni studenci mają dostęp do szerokiej gamy zasobów edukacyjnych i najnowocześniejszych udogodnień. Uniwersytet Çanakkale Onsekiz Mart posiada fundusz badawczy, który wspiera postęp i rozwój społeczny, poprzez finansowanie naukowych projektów badawczych. Ponadto COMU aktywnie stara się realizować projekty w ramach międzynarodowych programów badawczych. W 2014 r. COMU otrzymała miliony euro w postaci grantów badawczych i dochodów z umów od sponsorów, w tym UE, Tureckiej Rady ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TUBITAK), tureckiego Ministerstwa Rozwoju, tureckiej Rady Szkolnictwa Wyższego i różnych organizacji pozarządowych.

https://www.comu.edu.tr/

bottom of page