top of page
180px-Kırklareli_Üniversitesi_logosu.jpg

Kırklareli Üniversitesi, Турция

 

Университет Къркларели (УК) е държавен университет, основан през 2007 г. и се намира в град Къркларели (Лозенград). Киркларели е ситуиран на Балканите и е в близост до Истанбул, предлага спокойна и приятна образователна среда за студентите. През 2019 г. УК се състои от 3 института, 10 факултета, 3 училища, 7 професионални училища и Център за продължаващо обучение, предлагащи различни области на обучение в областта на социалните науки, природните науки и здравните науки. Учебните програми са организирани съгласно Болонските принципи. В УК работят 800 академични служители, 500 административни служители, а около 30 000 студенти учат. Освен това университетът включва 14 изследователски института и центрове, както и 70 студентски клубове по интереси.

 

В момента здравният институт разполага с 4 отдела: Отдел за развитие на детето, Отдел за обществено здраве, отдел за медицински сестри и отдел „Акушерство“. В допълнение Здравния институт в УК е компетентен да поеме отговорност в областта на здравеопазването за превенция на болести, грижи за пациентите и нива на здраве, с цел да стане призната образователна институция в сферата на здарвеопазването на национално и международно ниво със своите квалифицирани възпитаници, като се стреми да постигне целите си със своята сила на научното мислене и световен поглед. В рамките на програма Еразъм +  Университетът Къркларели е подписал междуинституционални споразумения с над 70 университета в Европа до момента. В допълнение към тези споразумения, подписани със страните по програмата, нашият университет има 15 споразумения със страни партньори извън Европа.

 

http://www.klu.edu.tr/

https://www.aile.gov.tr/ankara

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Турция

Министерството на семейството, труда и социалните услуги разработват социалните политики, свързани със семейството, жените, децата, възрастните хора и хората с увреждания. Провинциалните дирекции извършват социални услуги в съответствие с тези политики. Към Министерството се създават Провинциални дирекции за семейството, труда и социалните услуги. Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Провинциална дирекция на семейството, труда и социалните услуги в Анкара) е местен орган, основан през 1983 г. Сред неговите основни задачи са: разработване и прилагане на политики, свързани със социалните услуги и солидарността на местно ниво, за защита на семейната структура, за провеждане на социални услуги и солидарни дейности за деца, за предотвратяване на дискриминация срещу жените, за прилагане на всякакви предпазни мерки и решения за хора с увреждания и възрастни хора, за вземане на предпазни мерки за роднините на  ветерани от неподобаващо отношение и лишенията, да организират дейностите по солидарност за тези, които се нуждаят от закрила и социални помощи, да вземат предпазни мерки, за да защитят целостта на семейството и да осигурят координацията и сътрудничеството между други институции и неправителствени организации . В дирекцията работят над 1500 служители (социални работници, учители, психолози, социолози, статистици, образователни специалисти, медицински сестри, медийни специалисти, обучители) и има 30 свързани институции (за деца, млади, възрастни, жени, хора с увреждания и всички групи в неравностойно положение) .

www.ailevecalisma.gov.tr

apec-e1512028221633.png

APEC Education and Consulting, Турция

APEC е образователна организация, която се фокусира основно върху обучението в уменията на 21-ви век, разработва образователни програми и професионални стандарти чрез различни анализи, провежда обучения и управлява европейски проекти. Екипът на APEC се състои от 8 човека - изследователи, обучители и експерти по проекти.

 

От 2000 г. екипът на APEC осигурява обучения в група и за възрастни по различни теми на национално и международно ниво. Предлагат се също  сесии за психологическо консултиране и рехабилитация - индивидуални или малки групи.

www.apecdanismanlik.com.tr

IMG_9972.JPG

Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie

 

Университетът по икономика и иновации в Люблин е частна институция за висше образование, основана през 2001 г. Университетът предлага цялостни програми за придобиване на университетска степен в редица академични направления. С над 6 000 студенти (от които приблизително 80% учат задочно), е национално признат университет, демонстриращ ангажираност да участва в партньорства с европейски организации и институции в подкрепа на образованието, обучението и научните изследвания.

 

Според националната класация „Перспективи“ за 2017 - Университетът по икономика и иновации в Люблин се намира на 1-во място сред непубличните университети в региона и на 18-то място в общия национален списък. От 6 години университетът редовно получава сертификат „Училище за лидери“, издаден от Фондацията за развитие на висшето образование. WSEI предлага отличителен образователен опит чрез редица професионално свързани курсове / бакалавърски, магистърски и следдипломни курсове, вкл. по икономика, мениджмънт, компютърни науки, подкрепени от силни дейности в областта на научните изследвания и трансфера на знания (Център за информационни технологии и безопасност на транспорта).

www.wsei.lublin.pl

IMG_9971.JPG

Municipiul Fagaras, Spain

Община Фагарас е териториално-административна единица, организирана и действаща на принципите на децентрализация, местна автономия, предоставяне на публични услуги, законност и консултация с гражданите при решаване на проблемите.

 

От административна гледна точка община Фагарас принадлежи към окръг Брашов, който заема централно място на територията на Румъния, като град Фагарас е вторият по големина град в окръга.

 

Фагарас получава статут на териториална административна единица през юли 1979 г.

 

Община Фагарас и Общинската болница “Dr. Aurel Tulbure” съвместно разработват планове за медицински услуги в общността на местно ниво, както и чрез включване на всички институции и фактори, които работят или могат да повлияят на медицинското и социално подпомагане, като същевременно наблюдават изпълнението на общностните планове за социална и медицинска помощ.

www.primaria-fagaras.ro

IMG_9973.JPG

Sinergia Societa Cooperativa Sociale, Italy

Социално кооперативно общество „Синергия“ е организация с нестопанска цел, основана в Битонто (Пулия, Южна Италия) през 2009 г. Персоналът се състои от 10 професионалисти и организацията е активна в областта на ученето през целия живот, активното стареене, социалната интеграция и интеграцията на работа на младежите и уязвими целеви групи.

 

Дейности:

• Мониторинг и информиране на местните заинтересовани страни за възможностите, предлагани от Европейския съюз; • Насърчаване и подпомагане на участието на местни участници в европейски, национални и местни дейности, като се представят проекти в съответствие с методологията на ЕС; • Разпространение на европейската култура в местния контекст и повишаване на осведомеността относно концепцията за европейско гражданство;

• Осъществяване на постоянен и конструктивен диалог с институциите на ЕС; • Оценяване на инициативи, идеи и местни проекти чрез комунитарни възможности; • Улесняване участието на местни участници в политическия и комунитарен институционален процес; • Насърчаване на мобилността на младите хора като възможност да се допринесе за създаването на европейска идентичност чрез различен опит; • Насърчаване на личностното и социално развитие на младите хора чрез европейски възможности. • Насърчаване на международни мрежи, европейски партньорства и обмен на добри практики; • Подобряване на конкурентоспособността на местните предприятия и подпомагане на иновациите; • Предоставяне на обучение и насоки относно програми и възможности за млади хора, насърчавани от Европейския съюз и Съвета на Европа в областта на образованието, обучението, мобилността и гражданството; • Осигуряване на обучение относно възможности за набиране и самонаемане на хора в неравностойно положение.

 

„Синергия“ участва в няколко проекта за сътрудничество, както на местно, така и на европейско ниво. По-конкретно, „Синергия“ се придържа към LegaCoop Puglia, регионална конфедерация на кооперативни предприятия; един от членове е и референт за програмите за интеграция на социалните кооперации в тази мрежа.

www.sinergiasociale.it

IMG_9969.JPG

Marie Curie Association, Bulgaria

СНЦ „Асоциация Мария Кюри – МСА“ клон Смолян е неправителствена нестопанска организация организация, чиято дейност е изцяло насочена към хора с увреждания и възрастни хора (55+).

Клон Смолян е създаден през 2015 г. като част от „Асоциация Мария Кюри – МСА“ България, в чиито образователни, обучителни и консултантски дейности се включват повече от 7000 бенефициенти годишно. Екипът на асоциацията в Смолян е ръководил и координирал няколко национални и международни проекта. Дейностите им до момента са свързани с: иновативни програми за професионално образование и обучение в съответствие с реалните изисквания на пазара на труда в европейски аспект (по метода VISAGE разработен от Британската организация RNIB); Гъвкави схеми, подпомагащи развитието на младите хора и хората в неравностойно положение, като например консултиране и обучение на хора с увреждания за способите за атрактивно и ефективно представяне пред потенциалните работодатели; Консултиране на хора с увреждания с цел насърчаване на техния независим живот; Възможности за участие в обучение и трудова практика на международно ниво; Обучение за професионалисти, работещи с хора с увреждания в тясна връзка с повишаването на качеството на тяхната работа; Сътрудничество с неправителствени организации, организации за професионално обучение, университети и други институции на регионално, национално и международно ниво; Разработване на рамка за оценка и валидиране на постиженията на хората в неравностойно положение; Иновативен подход в реализацията на учебния процес, включен в отворени дистанционни платформи за гъвкаво и достъпно обучение, базиран на съвременни изследвания и методи за професионално и образователно обучение. В резултат на тези дейности се създава обширна мрежа от партньори като университети, местни и национални власти, обучителни институции и паневропейски организации на крайните потребители. СНЦ „Асоциация Мария Кюри – МСА“ клон Смолян също така поддържа тясна връзка с бизнес сектора чрез мрежа на работодатели с повече от 100 членове и добро сътрудничество с крайните потребители (хора с увреждания и стари хора). Това ще осигури необходимия капацитет за реализацията на проекта в районите на Родопите и в България като цяло.

www.marie-curie-bg.org

unnamed.png

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Турция

 

Със своите 49.791 студенти, университет „Чанаккале Онсекиз Март“ е един от най-конкурентните университети в Турция и винаги търси все по-талантливи хора, които да играят роля в бъдещето му. COMU е модерен държавен университет, отдаден на академичните постижения от световна класа. Репутацията и популярността на COMU в Турция се основава на висококачествения опит в преподаването и обучението, достъпен за студентите в университета. В COMU можете да работите с добре квалифициран, интелигентен, всеотдаен академичен персонал, който ще насърчава вашето саморазвитие и успех и след дипломирането. В университета студентите имат достъп до широки учебни ресурси и модерни съоръжения. Университетът „Чанаккале Онсекиз Март“ разполага с изследователски фонд, който насърчава напредъка и развитието на обществото чрез финансиране на научноизследователски проекти. В допълнение, COMU активно се стреми да предлага и разработва проекти в рамките на международни изследователски програми. През 2014 г. COMU привлече милиони евро безвъзмездни средства за научни изследвания и приходи от договори от различни финансиращи организации, включително ЕС, турския Съвет за научни и технологични изследвания (TUBITAK), Турското министерство за развитие, Турския съвет за висше образование и различни неправителствени организации.

https://www.comu.edu.tr/

bottom of page